0
Yunus
Editör
27 Haziran 2023 1043

En İyi İngilizce Sözler

İngilizce sözler ile en anlamlı ve güzel olanları bulmak mı istiyorsunuz? Ünlü düşünürlerin söylediği Türkçe çevirisi olan sözleri okuyun!

Anlamlı İngilizce Sözler

"The only way to do great work is to love what you do." - Steve Jobs (İyi işler yapmanın tek yolu, yaptığınız işi sevmektir.)

"In the middle of difficulty lies opportunity." - Albert Einstein (Zorlukların ortasında fırsatlar yatar.)

"Believe you can and you're halfway there." - Theodore Roosevelt (Yapabileceğine inan, o zaman yarı yolda kalmışsındır.)

"The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams." - Eleanor Roosevelt (Gelecek, hayallerinin güzelliğine inananlara aittir.)

"The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall." - Nelson Mandela (Hayatta en büyük zafer, asla düşmemekte değil, her düştüğümüzde yeniden ayağa kalkmaktadır.)

"Success is not final, failure is not fatal: It is the courage to continue that counts." - Winston Churchill (Başarı sonsuz değildir, başarısızlık ölümcül değildir: Devam etmek cesaretidir önemli olan.)

"The best way to predict the future is to create it." - Peter Drucker (Geleceği tahmin etmenin en iyi yolu, onu yaratmaktır.)

"The only limit to our realization of tomorrow will be our doubts of today." - Franklin D. Roosevelt (Yarının gerçekleşmesindeki tek sınırlama, bugünkü şüphelerimiz olacaktır.)

"Happiness is not something ready-made. It comes from your own actions." - Dalai Lama (Mutluluk hazır bir şey değildir. Kendi eylemlerinizden gelir.)

"The only person you should try to be better than is the person you were yesterday." - Unknown ,Daha iyi olmaya çalışmanız gereken tek kişi, dün olduğunuz kişidir.)

İlk Siparişine Özel %10 İndirim!
SosyalGram’ı keşfetmeniz için tüm siparişlerinizde geçerli %10 indirim bizden!
SOSYALGRAM

En Güzel İngilizce Sözler

"Don't watch the clock; do what it does. Keep going." - Sam Levenson (Saate bakma; saatin yaptığını yap. Devam et.)

"Life is 10% what happens to us and 90% how we react to it." - Charles R. Swindoll (Hayatımızın %10'u bize olanlar ve %90'ı ona nasıl tepki verdiğimizdir.)

"The only limit is the one you set yourself." - Unknown (Tek sınırlama kendinize koyduğunuz sınırdır.)

"Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. If you love what you are doing, you will be successful." - Albert Schweitzer (Başarı mutluluğun anahtarı değildir. Mutluluk, başarının anahtarıdır. Eğer yaptığınız şeyi seviyorsanız, başarılı olursunuz.)

"The best revenge is massive success." - Frank Sinatra (En iyi intikam, muazzam bir başarıdır.)

"Life is short, and it's up to you to make it sweet." - Sarah Louise Delany (Hayat kısa ve tatlı yapmak sizin elinizdedir.)

"The greatest wealth is to live content with little." - Plato (En büyük zenginlik, azla yetinerek yaşamaktır.)

"Your life does not get better by chance, it gets better by change." - Jim Rohn (Hayatınız şans eseri daha iyi hale gelmez, değişimle daha iyi hale gelir.)

"The greatest pleasure in life is doing what people say you cannot do." - Walter Bagehot (Hayattaki en büyük zevk, insanların yapamayacağını söylediği şeyi yapmaktır.)

"The only way to deal with fear is to face it head-on."

Motivasyon İngilizce Sözler

"We cannot solve problems with the kind of thinking we employed when we came up with them." - Albert Einstein (Problemleri çözmek için onları oluşturduğumuz düşünce tarzıyla başa çıkamayız.)

"Learn as if you will live forever, live like you will die tomorrow." - Mahatma Gandhi (Sonsuza kadar yaşayacakmış gibi öğrenin, yarın ölecekmiş gibi yaşayın.)

"Stay away from those people who try to disparage your ambitions. Small minds will always do that, but great minds will give you a feeling that you can become great too." - Mark Twain (Hırslarınızı küçümsemeye çalışan insanlardan uzak durun. Küçük zihinler bunu her zaman yapar, ancak büyük zihinler size sizin de büyük olabileceğinizi hissettirir.)

"Success is not final; failure is not fatal: It is the courage to continue that counts." - Winston S. Churchill (Başarı nihai değildir; başarısızlık ölümcül değildir: Devam etmek için cesaret önemlidir.)

"It is better to fail in originality than to succeed in imitation." - Herman Melville (Orijinallikte başarısız olmak, taklitte başarılı olmaktan daha iyidir.)

"The road to success and the road to failure are almost exactly the same." - Colin R. Davis (Başarıya giden yol ile başarısızlığa giden yol neredeyse tamamen aynıdır.)

"Success usually comes to those who are too busy looking for it." - Henry David Thoreau (Başarı genellikle onu aramakla meşgul olanlara gelir.)

"Develop success from failures. Discouragement and failure are two of the surest stepping stones to success." - Dale Carnegie (Başarısızlıklardan başarı geliştirin. Cesaret kırıklığı ve başarısızlık, başarıya giden en kesin basamaklardan ikisidir.)

"Success is peace of mind, which is a direct result of self-satisfaction in knowing you made the effort to become the best of which you are capable." - John Wooden (Başarı, iç huzurdur ve kendinizin en iyi olma çabasıyla ilgili öz tatminin doğrudan bir sonucudur.)

"I never dreamed about success. I worked for it." - Estée Lauder (Hiçbir zaman başarıyı hayal etmedim. Onun için çalıştım.)

Uzun İngilizce Sözler

"Concentrate all your thoughts upon the work in hand. The sun's rays do not burn until brought to a focus." - Alexander Graham Bell (Eldeki işe tüm düşüncelerini odakla. Güneş ışınları, bir odak noktasına getirilene kadar yanmazlar.)

"Either you run the day or the day runs you." - Jim Rohn (Eğer sen günü yönetmezsen, gün seni yönetir.)

"I’m a greater believer in luck, and I find the harder I work the more I have of it." - Thomas Jefferson (Ben şansa daha çok inanan biriyim ve ne kadar çok çalışırsam o kadar çok şansım olduğunu fark ediyorum.)

"When we strive to become better than we are, everything around us becomes better too." - Paulo Coelho (Daha iyi olmaya çalıştığımızda, etrafımızdaki her şey de daha iyi olur.)

"Opportunity is missed by most people because it is dressed in overalls and looks like work." - Thomas Edison (Fırsat, çoğu insan tarafından iş kıyafeti giymiş ve iş gibi göründüğü için kaçırılır.)

"Setting goals is the first step in turning the invisible into the visible." - Tony Robbins (Hedefler belirlemek, görünmeyeni görünür hale getirmenin ilk adımıdır.)

"Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do. If you haven't found it yet, keep looking. Don't settle. As with all matters of the heart, you'll know when you find it." - Steve Jobs (İşiniz hayatınızın büyük bir kısmını dolduracak ve gerçekten tatmin olmanın tek yolu, inandığınız harika bir iş yapmaktır. Ve harika bir iş yapmanın tek yolu, yaptığınız işi sevmektir. Henüz bulamadıysanız, aramaya devam edin. Uzlaşmayın. Tıpkı kalple ilgili tüm konularda olduğu gibi, bulduğunuzda bileceksiniz.)

"It’s not about better time management. It’s about better life management." - Alexandra of The Productivity Zone (Bu, daha iyi zaman yönetimiyle ilgili değil. Bu, daha iyi hayat yönetimiyle ilgilidir.)

"Women challenge the status quo because we are never it." - Cindy Gallop (Kadınlar, çünkü biz asla statükoyuz, ona meydan okur.)

"We don’t just sit around and wait for other people. We just make, and we do." - Arlan Hamilton (Sadece oturup başkalarını beklemeyiz. Biz yaparız ve eyleme geçeriz.)

Kısa İngilizce Sözler

"Think like a queen. A queen is not afraid to fail. Failure is another stepping stone to greatness." - Oprah Winfrey (Bir kraliçe gibi düşün. Kraliçe, başarısız olmaktan korkmaz. Başarısızlık, büyüklüğe giden diğer bir basamaktır.)

"The strongest actions for a woman is to love herself, be herself and shine amongst those who never believed she could." - Unknown (Bir kadının en güçlü eylemleri, kendini sevmek, kendisi olmak ve ona inanmayanların arasında parlamaktır.)

"Whenever you see a successful woman, look out for three men who are going out of their way to try to block her." - Yulia Tymoshenko (Her ne zaman başarılı bir kadın görürsen, onu engellemek için uğraşan üç erkeğe dikkat et.)

"Some women choose to follow men, and some choose to follow their dreams. If you’re wondering which way to go, remember that your career will never wake up and tell you that it doesn’t love you anymore." - Lady Gaga (Bazı kadınlar erkekleri takip etmeyi tercih eder, bazıları ise hayallerini takip eder. Hangi yolun izlenmesi gerektiğini merak ediyorsan, kariyerin asla uyanıp sana artık seni sevmediğini söylemeyeceğini hatırla.)

"The thing women have yet to learn is nobody gives you power. You just take it." - Roseanne Barr (Kadınların henüz öğrenmesi gereken şey, kimse sana güç vermez. Sadece sen alırsın.)

"No woman wants to be in submission to a man who isn’t in submission to God!" - T.D. Jakes (Hiçbir kadın, Tanrı'ya boyun eğmeyen bir erkeğe boyun eğmek istemez!)

"A witty woman is a treasure; a witty beauty is a power." - George Meredith (Çok esprili bir kadın bir hazine gibidir; esprili bir güzellik ise bir güçtür.)

"When a woman becomes her own best friend life is easier." - Diane Von Furstenberg (Bir kadın kendi en iyi arkadaşı olduğunda hayat daha kolay olur.)

"If you want something said, ask a man; if you want something done, ask a woman." - Margaret Thatcher (Bir şey söylenmesini istiyorsan bir erkeğe sor; bir şey yapılmasını istiyorsan bir kadına sor.)

"We need women at all levels, including the top, to change the dynamic, reshape the conversation, to make sure women’s voices are heard and heeded, not overlooked and ignored." - Sheryl Sandberg (Dinamikleri değiştirmek, konuşmayı yeniden şekillendirmek, kadınların seslerinin duyulmasını ve dikkate alınmasını sağlamak için, en üst düzey dahil olmak üzere, her seviyede kadınlara ihtiyacımız var.)

Bu içeriği beğendin mi?
Emojilerle tepkini insanlarla paylaş!
YORUMLAR
Adımı Sansürle
    Bu yazıya henüz yorum yapılmamış, hemen sen yap!
    Bu yazıya henüz yorum yapılmamış, hemen sen yap!
+
Aktif Müşteri
+
Toplam İşlem
Kişi
Tam Zamanlı Çalışan
+
Sosyal Medya Platformu